201906272120474ec.jpg 340・2KG-KV290N2または2DG-KV290N2